zondag 25 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Copyright

Alle rechten van Nu.cw en haar logo berusten uitsluitend bij Nu.cw. Nu.cw behoudt zich deze rechten, zoals de auteurs- en merkrechten, uitdrukkelijk voor.

Gepubliceerde gegevens op deze website mogen op geen enkele wijze worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verveelvoudigd, en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van nu.cw.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot de inhoud berusten uitsluitend bij Nu.cw. Ook de rechten van de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie berusten uitsluiten bij Nu.cw. De inhoud is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nu.cw, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het normaal beoogde gebruik. Tekst- en datamining is eveneens uitdrukkelijk niet toegestaan.

Nu.cw heeft het recht, maar niet de plicht, om de toegang tot informatie te weigeren dan wel om informatie te verwijderen als er, naar het uitsluitend oordeel van Nu.cw, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Nu.cw heeft tevens het recht om, tenzij anders overeengekomen met de auteur, ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, audio-, muziek- en beeldmateriaal. Nu.cw hanteert een strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding juridische stappen overwegen.