zondag 14 april 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Nu.cw , zoals deze beschikbaar is gesteld door Nu.cw . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nu.cw is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Nu.cw.

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Nu.cw te mogen claimen of te veronderstellen.

Nu.cw streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Nu.cw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Nu.cw op deze pagina.