donderdag 30 november 2023
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Curaçao moet de periode van economisch herstel benutten door de uitgaven te beheersen om zo de begroting structureel op orde te krijgen. Daar heeft het College financieel toezicht (Cft) in recente gesprekken met de regering op aangedrongen.

Het Cft stelt dat het verlagen van de overheidsschuld naar een aanvaardbaar niveau een grote opgave blijft. “Bovendien dienen hervormingen te worden doorgevoerd om de houdbaarheid van het zorg- en sociale zekerheidsstelsel voor de toekomst te waarborgen”, aldus het College. “Hoewel Curaçao hogere belastingbaten realiseert, blijven uitgavenbeheersing en hervormingen van groot belang.”

De overheidsschuld van Curaçao komt momenteel op 4,3 miljard gulden. Volgens het Cft moet een combinatie van hervormingen uit het Landspakket, een strikt begrotingsbeleid, strakke budgetdiscipline en het structureel verlagen van de kosten van de publieke sector, zorg en sociale zekerheid zorgen voor een daling van de overheidsschuld.

Curaçao werkt momenteel aan een wijziging van de begroting waarmee het tekort op de gewone dienst in 2022 wordt teruggebracht tot 123 miljoen gulden en er vanaf 2023 overschotten worden gerealiseerd. Het Cft benadrukt dat deze overschotten van groot belang zijn, omdat daarmee kan worden begonnen met het aflossen van de schuld.

“Zowel het bijgestelde tekort voor 2022 van 123 miljoen gulden als het voorziene overschot van 8 miljoen gulden in 2023 zijn nog fragiel”, stelt het Cft. Uitgavenbeheersing, onder meer op personeelslasten en goederen en diensten blijft van groot belang. Daarnaast kunnen duurzame hervormingen in de economie het groeipotentieel verhogen. “Gerichte investeringen, bijvoorbeeld infrastructuur, en hervormingen kunnen een beduidende bijdrage leveren aan duurzame economische groei”, concludeert het College. “Curaçao moet ook de kansen die het Landspakket daartoe biedt ten volle benutten.”