vrijdag 23 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De meningen van onderzoekers en historici lopen enigszins uiteen, geschat wordt dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog tussen de 50 en 70 miljoen mensen het slachtoffer zijn geworden van het oorlogsgeweld en de daarmee gepaard gaande straf- en uitroeiingkampen. In Nederland alleen al vonden bijna 200.000 slachtoffers de dood. Toch vindt de Curacaose televisie-presentator Cali Manuel, dat er nog best eentje bij kan, ook journalist Rene Zwart zou geëxecuteerd of vergast moeten zijn, de Duitsers hebben hun genocide naar zijn mening niet gedegen afgemaakt.

In een op Facebook geplaatste post schrijft Cali Manuel: “No tene rabia riba e payaso ey. Tene rabia riba e Alemannan ku mester a kaba kune den segundo gera mundial” (vertaling: “Je moet niet die clown haten. Je moet de Duitsers haten die in de Tweede Wereldoorlog hem hadden moeten afmaken”). Met ‘clown’ wordt de heer Zwart bedoeld. Deze post werd kort daarop gevolgd met een andere post waarin Cali Manuel schrijft dat : “Aleman mester a kaba ku nan..nan a faya.” (vertaling: “De Duitsers hadden ze moeten afmaken..Ze hebben gefaald.”).

Het toeval wil dat de heer Zwart nog niet geboren was toen de Tweede Wereldoorlog tot haar einde kwam, die doodswens had dus weinig zin, maar goed, welke extremist of fanatieke haatzaaier maakt zich druk om zulke onnozele details, de boodschap is dat de heer Zwart niet meer zou mogen bestaan en dat hij op de meest gruwelijke wijze de nazis eigen, om het leven zou moeten zijn gebracht.

Deze amorele, verwerpelijke, gestoorde, ziekmakende, mensonterende, walgelijke uitingen van extreme haat worden alleen maar gedaan omdat de in het Curacaohuis gevestigde Manuel-clan, met al hun vermeende communicatie skills en PR-expertise, niet opgewassen zijn tegen de kritiek van een doodgewone journalist die hen op de korrel neemt. Dit soort openbaar verkondigde, op haat gebaseerde doodsverwensingen zijn niet alleen in moreel opzicht veroordelingswaardig maar ook strafbaar en ik hoop dat het Openbaar Ministerie, al dan niet op grond van een aangifte gedaan door de heer Zwart, tot vervolging over zal gaan (mij is niet bekend of haatzaaierij een klacht-delict is of niet).

Want de zaak ligt veel erger en dreint maar voort want kort na de genoemde Facebook posts, volgde een ander bericht voorzien van een foto van een beeld van aartsengel Michael met daaronder de tekst: “No trata na kibra mi of hasi malu kumi. Mi ser ku ta protegami lo rabia i atende ku bo. Ser adverti.” (vertaling: Probeer mij niet kapot te maken of mij iets slechts aan te doen. Het wezen dat mij beschermt zal je alsdan aanpakken. Wees gewaarschuwd).”

Een verkapte bedreiging dus, verwijzend naar de aartsengel als het bedoelde beschermende wezen, alsof deze brave engel Michael geneigd zal zijn om mensen in bescherming te nemen die anderen een gruwelijk dood toe wensen.

Dit alles wijst op een bijna mafiaans aandoende familiekliek die er alles voor zal doen om elkaar in bescherming te nemen en er voor zorg te dragen dat verworven lucratieve funkties hun niet ontnomen kunnen worden.

Toch vraag ik mij af waarom zij vervallen in dit gruwelijke extremistische gedragspatroon, immers indien journalist Zwart naar de mening van de Manuel-clan te ver gaat in zijn aantijgingen of zelfs onwaarheden verkondigt over het funktioneren van de gevolgmachtigd minister, waarom wordt dat dan niet op professionele manier weerlegt of aangevochten? Als de heer Zwart de groep oneigenlijk bejegend zou het voor de altijd samenspannende Manuel-gang met hun vermeende uitzonderlijke communicatie-kwaliteiten toch een fluitje van een cent moeten zijn om de schurkenstreken van- en zwartmakerijen door de heer Zwart te ontkrachten? Doodsverwensingen lijken mij niet het beste middel om meningsverschillen op te lossen, zij betuigen van amoraliteit en onmacht, dat soort praktijken horen thuis in mafiose kringen.

Het ergste is dat de gevolmachtigde minister in alle talen zwijgt en dus geen afstand neemt van de extremistische, misdadige en haatdragende uitingen van zijn vader. Door te zwijgen en de verwensingen van zijn vader niet te veroordelen schaart hij zich achter die standpunten hetgeen op zijn beurt niet losgekoppeld kan worden van zijn funktie als vertegenwoordiger van het land Curacao. Dat betekent dat tot grote schande van ons land wij in Den Haag vertegenwoordigd worden door een afgevaardigde die de mening is toegedaan dat het Nazi-regime haar vernietende werk niet voldoende heeft afgemaakt, een standpunt dat geuit wordt in een land dat meer dan 200.000 oorlogslachtoffers heeft gekend.

Deze, naar belediging tenderende hufterigheid zal George Maduro zeker in zijn graf doen omdraaien. Het trieste is dat de Manuel-clan zich niet realiseert dat zijzelf, zijnde kleurlingen niet behorende tot het Arische ras, naast de Joden, zigeuners en homosexuelen, in het toenmalige Derde Rijk ook tegen de muur of in de gaskamers zouden zijn beland, het is voor mij volstrekt onbegrijpelijk hoe Cali Manuel het feit schijnt te betreuren dat het uiterst racistisch ingestelde Nazi-regime de heer Zwart niet heeft weten te vermoorden.

Dit standpunt druipt niet alleen van amoraliteit maar matigt ook een regime aan wier ideologie juist gebaseerd is op totale minachting voor de mensheid en vooral op een diepgewortelde verachting voor de niet-Arische rassen waar de heer Manuel en zijn familie ook toe behoren. Vader Manuel is teleurgesteld in de niet voldoende moordende daadkracht van een regime dat hemzelf tot op het bot veracht, hoe zit de man in hemelsnaam in elkaar!

Laten wij dat niet trachten te begrijpen. Feit is dat zolang gevolmachtigd minister Manuel geen afstand neemt van de uitlatingen van zijn vader is hij niet waardig om Curacao te vertegenwoordigen en zal het Koninkrijk alle recht hebben om ons land aan te spreken op zijn schandelijk stilzwijgen. De uitingen van zijn vader hebben betrekking op zijn funktie, uitingen die vanwege hun zwaarwichtigheid geen stilzwijgen of achteloosheid gedogen.

In dat kader zal onze premier ook dienen na te gaan of de heer Manuel wel te handhaven is als vertegenwoordiger van Curacao nu hij keer op keer zijn onbekwaamheid heeft bewezen en nu zelfs niet inziet dat de blamage waarmee zijn vader hem heeft opgezadeld van schokkende aard is, niet zomaar stilzwijgend kan worden weggepoetst en Curacao hopeloos in verlegenheid heeft gebracht.

George Lichtveld

Bezoekers van onze website kunnen hun ingezonden reacties mailen naar redactie@nu.cw. Lezers die brieven, ingezonden stukken of reacties sturen ter publicatie, verlenen door inzending onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren. NU.cw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden reacties.