maandag 11 september 2023 18:25
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
30 juli 2021

Human Trafficking Task Force Curaçao lanceert vandaag, op 30 juli 2021, de datum die is aangewezen door de Verenigde Naties als de Wereld Dag tegen mensenhandel, de website: www.HumanTraffickingPreventionCuracao.com in het kader van een bewustwordingscampagne.

De website, als onderdeel van deze campagne, is bedoeld om meer informatie te geven aan het publiek over mensenhandel/smokkel. Het is ook gericht om mensen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel bewust te maken over stappen die ze kunnen nemen. Voor dit traject heeft de Task Force een subsidie van € 40 duizend van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ontvangen. Dit bedrag is op de rekening van het Criminaliteitsbestrijdingsfonds gestort.

Door meer bekendheid te geven aan de problematiek van mensenhandel wordt de burger gestimuleerd om actief mensenhandel praktijken te melden, dan wel aangifte te doen bij de politie.

Mensenhandel is onder andere het werven, vervoeren of opnemen en huisvesten van mensen met gebruik van enig vorm dwang met het oogmerk van uitbuiting. Slachtoffers zitten vaak in een kwetsbare positie. Ze worden gechanteerd, bedreigd, mishandeld of misleid.
Mensenhandel houdt in dat mensen worden  uitgebuit  of  onder  mensonterende omstandigheden te werk worden gesteld. Het is een ernstige schending van de mensenrechten en een zware vorm van criminaliteit.

Mensenhandel  en  –smokkel  worden al  enige  tijd  door  het  Openbaar  Ministerie  als  prioriteit aangemerkt. Deze vorm van criminaliteit hangt nauw samen met de influx van ongedocumenteerde personen op Curaçao en vereist een multidisciplinaire aanpak. Als autonoom land binnen het Koninkrijk is Curaçao gebonden aan het nakomen van afspraken die zijn vastgelegd in verdragen die o.a. betrekking hebben op de rechten van de mens. Het jaarlijks uitbrengen van een rapport over de stappen die zijn ondernomen in de strijd tegen mensenhandel, is een onderdeel hiervan. Dit rapport wordt door de US Department  of  State beoordeeld  en  vervolgens  brengen  zij  een  TIP  report/rapport  uit  over  het functioneren van de land Curacao. Aan de hand van opgestelde criteria worden de landen beoordeeld.

Tot 2018 werd Curaçao op Tier 2 beoordeeld. Tot de Tier 2 behoren landen die niet volledig aan de minimumnormen voldoen, maar die wel aanzienlijke inspanningen leveren om eraan te voldoen.

Sinds 2019 wordt Curaçao op de Tier 2 watch list geplaatst. Dit betekent dat het land een aanzienlijke inspanning heeft geleverd, maar geen bewijs heeft geleverd van de toenemende inspanningen om mensenhandel  te  bestrijden  in  het  voorgaande  jaar. Dit is mogelijk door een toename van lokaal verrichte strafrechtelijke onderzoeken, vervolgingen en veroordelingen, een toename van geboden hulp aan  slachtoffers  en  het  verminderen  van  medeplichtigheid  aan  mensenhandel  door overheidsfunctionarissen. Het gebeurd ook wanneer het geschatte aantal slachtoffers zeer aanzienlijk is toegenomen of aanzienlijk toeneemt en het land geen concrete proportionele maatregelen neemt.

Een plaats op de Tier 2 “Watch List” betekent dat Curaçao een slecht aanzien heeft voor wat betreft de bestrijding van mensenhandel.
Om uit deze slechte positie te  komen heeft de Task Force mensenhandel in de afgelopen drie jaar diverse beleidsvoorstellen aangedragen welke door de Raad van Ministers zijn bekrachtigd.

In  de  afgelopen  vijf  jaar  zijn  in  totaal  31  aangiftes  en/of  meldingen  van  slachtofferschap  van mensenhandel gedaan. Hiervan zijn er 22 veroordelingen uitgesproken.

-- Advertentie --
magnifiercross
error: Alert: Inhoudselectie is uitgeschakeld!!!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram