dinsdag 12 september 2023 16:01
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
30 juli 2021

Vanaf dinsdag 3 augustus 2021 stijgt het gereguleerde tarief van benzine en daalt het tarief van diesel op Curaçao. Het tarief van elektriciteit stijgt met ingang van zondag 1 augustus 2021 en het tarief van water daalt. Dit meldt het Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) in haar maandelijkse persbericht hierover. BT&P houdt toezicht op de prijsontwikkelingen van olieproducten en van nutsvoorzieningen.


Tariefberekening brandstofproducten
De tariefopbouw van Mogas 95, Gasolie LSD, LPG 20 en LPG 100 kent de elementen
1. Aankoopprijs, 2. Importbelasting LSD, 3. Waarborging brandstofvoorziening (1a) 4. Waarborging brandstofvoorziening (1b) 5. Marge Curoil, 6. Accijnzen, 7. Overschot/Tekort (Recovery), 8. Kruissubsidie, 9. Groothandel O.B. 6%, 10. Dealer marge, en 11. Kleinhandel O.B. 6%. Voor sommige elementen geldt – al dan niet tijdelijk – het nultarief. Het groothandelstarief omvat de eerste negen elementen terwijl het kleinhandelstarief alle elementen omvat.


De aankoopprijs, waarmee de berekening begint, wordt maandelijks voor de volgende maand bepaald aan de hand van de beschikbare brandstofvoorraad aan het einde van de vorige maand. Dus: de aankoopprijzen die worden gehanteerd voor de maand augustus 2021 zijn in beginsel gebaseerd op de beschikbare brandstofvoorraad per eind juni 2021. In het geval de door Curoil verstrekte voorraadinformatie ontoereikend is, wordt uitgegaan van recente internationale prijsnoteringen. Deze aankoopprijzen worden tevens getoetst aan de internationale prijsnoteringen. Via het element ‘Overschot/Tekort’ worden vanwege deze vertraging steeds achteraf de verschillen tussen de gereguleerde aankoopprijs en de werkelijke inkopen in een bepaalde maand verrekend.

In lijn met de internationale ontwikkelingen stijgen de aankoopprijzen voor zowel Mogas 95 als Gasolie LSD. Voorts wordt een (verdere) verlaging van de component ‘waarborging brandstofvoorziening 1b’ doorgevoerd met het oog op de implementatie van ISO containers voor de distributie van LPG hetgeen resulteert in een minder kostbare oplossing voor de waarborging van de brandstofvoorziening. Dit leidt tot een daling van het eindgebruikerstarief voor LSD en een stijging van het eindgebruikerstarief voor Mogas door de sterker gestegen aankoopprijs.

Tariefberekening water en elektriciteit
De tariefopbouw voor water en elektriciteit kent twee componenten: het basistarief en de brandstofclausule. De brandstofclausule voor elektriciteit bestaat uit twee elementen: inkoop van elektriciteit en brandstofkosten.

De ‘inkopen’ zijn gebaseerd op de prijs van energie die derden leveren, zoals windenergie en zonne-energie, en de brandstofkosten betreffen de kosten van energieopwekking door Aqualectra zelf. Ook de brandstofclausule voor water bestaat uit twee elementen, zijnde ‘inkopen’ gebaseerd op de prijs van water dat door een derde partij wordt geleverd en elektriciteitskosten voor de waterproductie door Aqualectra zelf.


Echter, iedere maand varieert de inzet van de verschillende productiemiddelen, ook wel genoemd ‘de productiemix’. De hoogte van de brandstofclausule wordt daarom maandelijks door BT&P bepaald aan de hand van Aqualectra’s prognose van wat de productiemix zal zijn, in dit geval voor de maand augustus 2021. Als een maand later blijkt dat de component te hoog of te laag lag, wordt deze gecorrigeerd. In dit geval betreft dat dus de maand juni 2021.
Het basistarief voor zowel water als elektriciteit wordt een keer per jaar bepaald door BT&P. Dit tarief omvat alle overige (vaste) kosten voor de productie van elektriciteit en water en alle kosten voor de distributie en levering daarvan, zoals personeelskosten, onderhoudskosten, afschrijvingen etc.

De stijging van de elektriciteitstarieven is het resultaat van hogere brandstofkosten voor de productie van elektriciteit als gevolg van gestegen brandstofprijzen en de geprognosticeerde productie-mix alsmede een hogere correctiefactor over juni 2021. De daling van de watertarieven is het resultaat van lagere kosten voor de productie van water als gevolg van de geprognosticeerde productie-mix en een hogere correctiefactor over juni 2021.

Goedkeuring en vaststelling
Het BT&P adviseert de Raad van Ministers (RvM) over de nieuwe tarieven. Pas nadat de RvM het voorstel goedkeurt, stelt de Minister van Economische Ontwikkeling, die tevens belast is met energiezaken, de tarieven vast. Dat zijn dan de maximale tarieven die een maand lang gehanteerd mogen worden. Met deze procedure, die internationale en lokale factoren in aanmerking neemt, bewaakt toezichthouder BT&P op een onafhankelijke, transparante manier de continuïteit en de billijkheid van de levering van brandstof, water en elektriciteit aan de lokale bevolking.
De exacte prijsaanpassingen zijn te vinden op www.btnp.org.

-- Advertentie --

One comment on “Tarief Benzine en Elektriciteit omhoog, Diesel en Water omlaag”

  1. Heel bizar dit.
    Verleden week was Larmonie aan het bazelen dat zij ervoor zou zorgen dat de benzine omlaag zou gaan.

magnifiercross
error: Alert: Inhoudselectie is uitgeschakeld!!!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram