Door: NU.cw
20 mei 2021

De Raad voor de Rechtshandhaving (de Raad) heeft in 2020 een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het beheer, de taakuitoefening, de samenwerking en de resultaten van de Landsrecherche Curaçao (LrC). Daaruit blijkt ondermeer dat de kwantiteit en kwaliteit van de LrC niet voldoende is.

Daarnaast beschikt de Lrc over onvoldoende technische middelen om bepaalde onderzoeken te verrichten, schrijft de Raad. Het is de wens van de LrC haar financiën zelf te beheren.

Voor wat betreft de samenwerking blijkt uit het onderzoek dat de LrC op lokaal niveau met name met diverse afdelingen van het KPC samenwerkt. Op interregionaal niveau heeft de LrC samenwerkingsprotocollen afgesloten met Landsrecherche Aruba en Landsrecherche Sint Maarten. Op Koninkrijksniveau werkt de Lrc samen met de Rijksrecherche.

Verder blijkt uit het onderzoek dat de instelling van de LrC na meer dan 10 jaar nog niet wettelijk is geregeld. In november 2020 is er een concept instellingslandsverordening ingediend bij de minister van justitie. Na accordering daarvan zullen achtereenvolgens het instellingsbesluit en het Inrichtings- en Formatieplan worden vastgesteld.

De LrC heeft in de jaarplannen geen doelstellingen opgenomen met betrekking tot het aantal te behandelen zaken. De Raad is van oordeel dat de tekortkomingen in de weg staan van een volwaardig opererende LrC.

Het formaliseren van de organisatorische inbedding van de LrC volgens de voorgeschreven wettelijke procedure is van belang voor het optimaal functioneren van de LrC. Daarbij moeten de samenstelling, de taken, de bevoegdheden en de werkwijze van de LrC zijn uitgewerkt,

De Raad is verder van mening dat de Procureur Generaal moet toezien op het vastleggen en het nakomen van afspraken tussen de LrC en het OM over de doorlooptijd van de onderzoeken.

Het aantrekken van tactische rechercheurs en medewerkers voor de nieuwe afdeling RIO zijn prioriteiten op personeelsgebied binnen de LrC. Ook het aantrekken van financiële rechercheurs, digitale rechercheurs, dossiervormer en analisten is noodzakelijk.

De Raad is verder van oordeel dat, ter voorkoming van mogelijke kapitaalderving, materiële middelen moeten worden aangeschaft, nadat gespecialiseerd personeel is geworven.

Voor wat betreft de samenwerking met de lokale partners is de Raad van mening dat deze samenwerking moet worden bevorderd. Ook is de Raad van mening dat indicatoren zullen moeten worden vastgesteld om de prestaties en de resultaten te evaluere

De LrC vormt in de opsporing van integriteitsdelicten een integraal onderdeel van de justitiële keten. Zij ressorteert in de beheerlijn onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie, terwijl het gezag over de LrC uitgevoerd wordt door de PG.

De LrC richt zich primair op de opsporing van door (semi-)overheidsfunctionarissen vermoedelijk gepleegde misdrijven met betrekking tot schendingen die de integriteit van het overheidshandelen (kunnen) raken. Zij verricht onderzoeken in opdracht van de PG. Sturing op de LrC vindt onder andere plaats door middel van regulier overleg. De LrC moet naast de directie uit de afdelingen Tactiek, Bedrijfsvoering en Recherche Informatie & Ondersteuning bestaan. De afdeling Recherche Informatie & Ondersteuning (RIO) is echter nog niet operationeel, aldus de Raad.

-- Advertentie --

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram