zondag 25 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge heeft de Tweede Kamer op 14 oktober geïnformeerd over de situatie rond de coronacrisis in het Caribische deel van het Koninkrijk.

Op Bonaire is volgens de minister sinds half september een uitbraak gaande. Er is direct een aantal strenge maatregelen afgekondigd die inmiddels ook al weer deels zijn versoepeld. Het reisadvies is nog wel oranje. ‘Het lokale gezag van Bonaire en het RIVM beoordelen doorlopend of dit nog wenselijk is.’

De Jonge: ‘Er is sinds deze week op Aruba eindelijk een forse daling zichtbaar in het aantal positief geteste casussen en actieve besmettingen. De genomen maatregelen hebben effect. Het ministerie van VWS heeft aanvullend bijstand geleverd zodat Aruba lokaal de capaciteit voor bron- en contactonderzoek heeft kunnen uitbreiden. De druk op de zorg blijft aanwezig maar stabiliseert zich ook.’

Volgens de minister blijft ook op Sint-Maarten de situatie zorgwekkend. ‘Het aantal besmettingen is weliswaar klein, maar dit heeft onder andere te maken met de beperkte schaal waarop op Sint Maarten wordt getest. Met Sint-Maarten worden afspraken gemaakt over het uitbreiden van de testcapaciteit. COVID-19 zet natuurlijk ook de eerstelijnszorg op Sint Maarten onder druk.

Tijdens de begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties van 6 oktober jl. werd door het lid Bisschop een motie ingediend waarin de regering wordt gevraagd om in samenspraak met de Landelijke Huisartsenvereniging te bezien in hoeverre er mogelijkheden zijn om bij te dragen aan beschikbaarheid van voldoende huisartsen op Sint Maarten vanwege een mogelijk dreigend tekort.

De huisartsenzorg is een verantwoordelijkheid van het land Sint Maarten. Het ministerie van VWS is bereid met de overheid van Sint Maarten mee te denken en eventueel op grond van een verzoek daartoe door de lokale overheid bijstand te verlenen. De Koninkrijksverhoudingen laten het niet toe om eigenstandig de zorg op Sint-Maarten te versterken.’

Beeld: ANP